Elanders gör nytt förvärv och stärker sin marknadsposition i Storbritannien inom kontraktslogistik

2023-11-08 07:31:04

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-11-08

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget KAMMAC Ltd (”Kammac”). Kammac är ett snabbväxande företag och omsatte under de senaste tolv månaderna över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Köpeskillingen betalas i två delar, dels vid övertagandet, dels som en tilläggsköpeskilling under år 2025.

I linje med Elanders strategi att ständigt utveckla sitt erbjudande och bredda sin kundbas har Elanders idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget Kammac Ltd. Genom förvärvet blir Storbritannien Elanders fjärde största marknad. Storbritannien är även en av Europas största logistikmarknader.

Kammac har utvecklat ett unikt koncept där de erbjuder maximal lagringsflexibilitet till sina kunder genom ett nätverk av 15 lager i nordvästra England. Ett flertal av deras lager erbjuder tjänster som tullager och tempererad miljö. Kammac har även licens för att hantera medicinska produkter, såsom till exempel läkemedel och substanser för dessa. Företaget har en solid affärsmodell och har de senaste tre åren växt med i genomsnitt cirka 20 % per år med god lönsamhet. En av konkurrensfördelarna är att uppstartstiden för nya kunder bara är en till två veckor. Omsättningen är fördelad på ett flertal kundsegment, vilket gör företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen.

”Jag är väldigt imponerad av det företag som ägaren, Paul Kamel, och Ged Carabini, Chief Operations Officer, har utvecklat tillsammans. De har skapat ett framgångsrikt företag där affärsmodellen fokuserar på att erbjuda kunderna hög flexibilitet för mellanlagring av sina produkter och komponenter. Företagets framgång beror på att de byggt upp ett kluster av närliggande lager och det skapar i sin tur både stordrifts- och konkurrensfördelar. Vad Kammac är särskilt duktiga på är att maximera resursutnyttjandet. Vi ser nu fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Kammacs erbjudande i Storbritannien. Vi ser dessutom en möjlighet att kopiera deras affärsmodell till andra länder där vi är verksamma”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Ged Caribini, Chief Operations Officer för Kammac, kommenterar det hela och säger:

”Jag är väldigt stolt över den tillväxtresa som vi gjort och den unika plattform som vi på Kammac har skapat de senaste åren. Med det globala avtryck som Elanders har kommer vi att kunna växa ytterligare i Storbritannien genom att vi kan erbjuda Elanders nuvarande kunder vår lösning. Vi ser även stora möjligheter att utveckla erbjudandet genom att använda Elanders egenutvecklade plattform för omnichannel-lösningar, där vi redan idag får en hel del förfrågningar. Vi är även övertygade om att vår unika affärsmodell kommer kunna skapa nya affärsmöjligheter för Elanders på andra marknader”.

Under den senaste tolvmånadersperioden har Kammac omsatt över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Företaget kommer att konsolideras i Elanderskoncernen från och med november 2023. Den initiala värderingen, inklusive tilläggsköpeskilling, uppgår till strax över 100 MGBP på skuldfri basis, varav cirka två tredjedelar kommer att påverka kassaflödet negativt i fjärde kvartalet 2023. Tilläggsköpeskillingen betalas ut under andra kvartalet 2025 och baseras på utfallet för 2024. Förvärvet finansieras huvudsakligen med existerande kreditramar och förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 20 Mkr.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 07.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions