Försäljning av aktier i Elanders

2016-11-17 07:46:10

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-11-17

Elanders har informerats om att Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders, via Carl Bennet AB (”CBAB”), tillsammans med Peter Sommer, ansvarig för Print & Packaging Solutions Europa i Elanders, idag har avyttrat totalt 4 925 000 B-aktier i Elanders, motsvarande cirka 13,9 procent av aktierna och 9,5 procent av rösterna i Elanders. CBAB avyttrade 4 325 000 B-aktier och Peter Sommer 600 000 B-aktier. Avyttringen genomfördes via en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare, till ett pris motsvarande 102 kronor per aktie.

CBAB kommer även framgent att vara huvudägare i Elanders. Efter försäljningen innehar CBAB 1 814 813 A-aktier och 15 903 596 B-aktier, motsvarande cirka 50,1 procent av aktierna och 65,9 procent av rösterna i Elanders. CBAB och Peter Sommer har ingått sedvanliga lock-up-åtaganden för kvarvarande aktier omfattande 365 dagar.

Carl Bennet kommenterar:
”Jag ser långsiktigt på mitt huvudägande i Elanders. Elanders kommer även fortsättningsvis att vara en av mina kärninvesteringar. Placeringen innebär att jag kommer att ha motsvarande ägarandel i Elanders som jag har i exempelvis Lifco, ett annat av mina kärninnehav”.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions