Kallelse till extra bolagsstämma

2010-07-15 14:13:53

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-07-15

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 augusti 2010 kl 13.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 augusti 2010, dels senast tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd tisdagen den 17 augusti 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 9 764 999 aktier och 15 014 996 röster. Av dessa aktier är 583 333 A-aktier med tio röster per aktie och 9 181 666 B-aktier med en röst per aktie.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), märk kuvertet ”Extra bolagsstämma”, Box 137, 435 23 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax 031-750 07 25, via e-post bolagsstamma@elanders.com eller på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
  8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
  9. Stämmans avslutande

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 7)
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att kapitalgränserna i bolagsordningens § 3 höjs från 30-120 miljoner kronor till 90-360 miljoner kronor och att gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 4 höjs från 3-12 miljoner aktier till 9-36 miljoner aktier. Ändringarna erfordras för att skapa utrymme för den under punkt 8 föreslagna nyemissionen.

NYEMISSION (PUNKT 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 97 649 990 kronor genom emission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en A-aktie ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie ska berättiga till teckning av en ny B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Carl Bennet AB.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2010. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Elanders pressmeddelande den 15 juli 2010.

HANDLINGAR
Beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.elanders.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Mölnlycke i juli 2010
Styrelsen för Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions