Offentliggörande av prospekt avseende nyemission i Elanders AB (publ)

2010-08-26 08:35:23

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-08-26

Prospektet avseende nyemissionen i Elanders AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.elanders.com, på bolagets kontor, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke samt på www.avanza.se. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 031-750 00 00 samt från Avanza via telefon, 08-562 250 00. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

Prospekt med vidhängande emissionshandlingar distribueras till aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 30 augusti 2010 är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2010, klockan 08.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions