Offentliggörande av prospekt avseende upptagande till handel av aktier i Elanders AB (publ)

2012-05-09 16:46:28

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-09

Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Elanders AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.elanders.com samt på bolagets kontor, Designvägen 2, 435 33 Mölnlycke. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 031-750 07 50. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 3 200 000 nya B-aktier i Elanders som ges ut som vederlag i samband med förvärven av de tyska bolagen fotokasten och d|o|m. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i mitten av maj 2012.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl 16.45.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions