Rapport från årsstämman 2011

2011-05-05 16:42:51

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-05-05

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

  • fastställa årsredovisningen för 2010
  • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
  • enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2011 bevilja styrelsen arvode inklusive utskotts-arbete om totalt 2 375 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
  • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2012 hållits utse: Carl Bennet (omval) Göran Johnsson (omval) Cecilia Lager (omval) Magnus Nilsson (omval) Hans-Olov Olsson (omval) Kerstin Paulsson (omval) Johan Stern (omval) Tore Åberg (omval)
  • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
  • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
  • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • godkänna det av styrelsen i kallelsen lämnade förslag till uppdateringar av bolagsordningen

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson bland annat om trenderna på marknaden vad gäller de produkter som Elanders traditionellt sett har erbjudit sina kunder. För att möta dessa trender och för att minska framtida konjunkturberoende arbetar Elanders med att förändra sitt produkterbjudande till sina befintliga samt nya kunder. Vidare görs även satsningar på att bredda kundbasen, både inom Elanders befintliga kundkategorier, men även till nya kategorier av kunder, såsom bolag verksamma inom läkemedel, livsmedel samt kosmetika.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions