Rapport från årsstämman 2012

2012-05-03 16:44:36

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-05-03

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

  • fastställa årsredovisningen för 2011
  • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
  • enligt förslaget i kallelsen, för verksamhetsåret 2012 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 2 320 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
  • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2013 hållits utse: Carl Bennet (omval) Erik Gabrielson (nyval) Göran Johnsson (omval) Cecilia Lager (omval) Magnus Nilsson (omval) Kerstin Paulsson (omval) Johan Stern (omval)
  • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
  • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av PricewaterhouseCoopers som revisor
  • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
  • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  • godkänna det av styrelsen i kallelsen lämnade förslaget till nyemission.

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om trenderna på marknaden vad gäller de produkter som Elanders traditionellt sett har erbjudit sina kunder och att vissa tryckta medier möter hård konkurrens från digitala medier. För att möta dessa trender arbetar Elanders med att förändra sitt produkterbjudande till sina befintliga samt nya kunder och med att bredda kundbasen. Förvärven av de tyska bolagen fotokasten GmbH och d|o|m Deutsche Online Medien GmbH ligger till exempel helt i linje med denna strategi, då Elanders genom dessa förvärv också tar steget in på konsumentmarknaden, där fotokasten med sina hundratusentals kunder utnyttjar d|o|m:s tekniska lösningar. Trenden går också mot att inköp av trycksaker centraliseras allt mer inom större internationella koncerner, vilket återspeglas i Elanders utveckling av andelen globala affärer som ökat från 7 till 28 procent av koncernens omsättning under åren 2007 till 2011.

Vidare redogjorde Magnus Nilsson för delar av Elanders framtida vision gällande fördelning av omsättning på de tre produktområdena Commercial Print, Packaging och Web2Business, som under 2011 uppgick till 80, 10 respektive 10 procent av Elanders totala försäljning. Visionen för 2016 är att motsvarande andelar är 40, 30 och 30 procent. Detta ökar möjligheterna till förbättrade marginaler och minskat konjunkturberoende.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions