Rapport från årsstämman 2017

2017-04-26 16:37:23

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-04-26

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2016
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2016 lämnas med 2,60 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 28 april 2017, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017,
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2017 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 3 930 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2018 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Pam Fredman (omval)
  Dan Frohm (nyval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt
 • godkänna det av styrelsen i kallelsen lämnade förslag till uppdatering av bolagsordningen.

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders integrerade erbjudande, hur det ser ut idag och hur det har förändrats de senaste fem åren. Vidare nämnde han att fokus fortsatt ligger på att öka korsförsäljningen inom koncernen för att ta en större del av värdekedjan hos existerande kunder och att växa med dessa geografiskt. Investeringar som görs ska leda till ökad organisk tillväxt.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions