Styrelsen för Elanders föreslår garanterad företrädesemission om cirka 215 miljoner kronor

2010-07-15 14:00:06

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-07-15

Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

Sammanfattning

 • Styrelsen för Elanders AB (publ) föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 215 miljoner kronor
 • Nyemissionen är i sin helhet garanterad av Elanders största ägare, Carl Bennet AB
 • Extra bolagsstämma hålls 23 augusti 2010 för beslut om nyemissionen
 • Teckningstiden löper under tiden 6-20 september 2010
 • En befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie av samma slag till en teckningskurs om 22 kronor per aktie

Bakgrund och motiv
Elanders är en global tryckerikoncern med bolag i tio länder på fyra kontinenter. Omsättningen uppgick år 2009 till 1 757 miljoner kronor. Elanderskoncernen har idag cirka 1 600 medarbetare. Elanders erbjuder bland annat olika typer av tryck- och premediatjänster, databaspublicering, sid- och annonsproduktion samt förpackningsproduktion.

Den avvaktande efterfrågan från industrikunder, främst inom Automotive och konsumentelektronik, bestod även under första kvartalet 2010. Under senare delen av detta kvartal observerades emellertid en tendens till förbättrad orderingång och ökad beläggning i Elanders produktionsanläggningar. En annan tendens är att allt fler trycksaksbeställningar flyttas allt snabbare från traditionellt beställd trycksaks-produktion till webb-till-tryck-lösningar.

Under det andra kvartalet 2010 har Elanders observerat en viss återhämtning och en positiv förändring i orderingången på flera av bolagets marknader. Även på den svenska marknaden har Elanders, under det andra kvartalet 2010, haft en bättre beläggning och ökad orderingång från bland annat fordonsindustrin samt den offentliga sektorn.

Nyemissionen föreslås för att stärka Elanders finansiella ställning och bygga en stark plattform inför den förväntade återhämtningen från Elanders kunder samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling av Elanders.

Nyemissionen
Kallelse till en extra bolagsstämma den 23 augusti 2010 offentliggörs i samband med detta pressmeddelande och införs i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri i föreskriven tid före stämman.

Styrelsen för Elanders föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 583 333 nya A-aktier och högst 9 181 666 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en A-aktie ska berättiga till teckning av en ny A-aktie och en B-aktie ska berättiga till teckning av en ny B-aktie.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 22 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 augusti 2010. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 6-20 september 2010.

Elanders största ägare, Carl Bennet AB, med cirka 23 procent av aktierna och cirka 50 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Carl Bennet AB har därutöver förbundit sig, mot garantiprovision om 1,5 procent av det garanterade beloppet, att teckna de eventuella ytterligare aktier som inte tecknas av andra.

Preliminär tidplan

 • 23 augusti, Extra bolagsstämma
 • 25 augusti, Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 26 augusti, Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
 • 30 augusti, Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
 • 6 september, Teckningstiden inleds
 • 20 september, Teckningstiden avslutas
 • 6-15 september, Handel med teckningsrätter

Prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Rådgivare
Avanza Bank är finansiell rådgivare och Vinge legal rådgivare till Elanders i samband med nyemissionen.

Elanders AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Elanders, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Elanders överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2010.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions