Välkommen till Elanders årsstämma 2011

2011-04-06 15:34:18

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-04-06

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 april 2011, dels senast måndagen den 2 maj 2011 kl 13.00 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd senast fredagen den 29 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 19 529 998 aktier och 30 029 992 röster. Av dessa aktier är 1 166 666 A-aktier med tio röster per aktie och 18 363 332 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), märk kuvertet ”Årsstämma”, Box 137, 435 23 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax 031-750 07 25, via e-post arsstamma@elanders.com eller på bolagets hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse
 8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 10. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Stämmans avslutande

UTDELNING (PUNKT 10b)
Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (Carnegie fonder), Tomas Ramsälv (Odin fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv), föreslår:

 • att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
 • att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
 • att arvodet till styrelsens ledamöter oförändrat ska uppgå till 2 375 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 500 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 250 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 50 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor per ledamot,
 • att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Göran Johnsson, Cecilia Lager, Magnus Nilsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg, samt
 • att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet.

VALBEREDNING (PUNKT 14)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

 • att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2012 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2011 samt en representant för de mindre aktieägarna,
 • att för det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
 • att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
 • att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
 • att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. För verkställande direktören ska den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.

BOLAGSORDNINGSÄNDRING (PUNKT 16)
Styrelsen föreslår, i enlighet med nya regler i aktiebolagslagen, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 10 i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:  § 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.

Föreslagen lydelse:  § 10 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

HANDLINGAR
Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.elanders.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA
14.00 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
14.30  Inregistrering öppnas
15.00 Årsstämman startar

Efter stämman bjuder vi på varm mat. Eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade i området erbjuder vi våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden. Vänligen meddela vid anmälan om Ni önskar busstransport.

Mölnlycke i april 2011
Styrelsen för Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions