Välkommen till extra bolagsstämma i Elanders

2016-09-01 08:08:05

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-09-01

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 23 september 2016 kl 10.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 17 september 2016 (eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägare dock vara införd i aktieboken fredagen den 16 september 2016), dels senast måndagen den 19 september 2016 anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd fredagen den 16 september 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Elanders finns totalt 26 518 314 aktier och 38 768 304 röster. Av dessa aktier är 1 361 110 A-aktier med tio röster per aktie och 25 157 204 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske på bolagets hemsida www.elanders.com, via e-post Ym9sYWdzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ==, skriftligen till Elanders AB (publ), Bolagsstämman, Box 137, 435 23 Mölnlycke eller på telefon 031-750 07 21. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.elanders.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission
  8. Stämmans avslutande

NYEMISSION (PUNKT 7)
Elanders tecknade i juni 2016 ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH. Köpeskillingen uppgår till cirka 257 miljoner euro på skuldfri basis och avses, som tidigare meddelats, delfinansieras genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen förslår således att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom emission av högst 8 839 437 nya aktier, varav högst 453 703 A-aktier och högst 8 385 734 B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre A- respektive B-aktier ska berättiga till teckning av en ny A- respektive B-aktie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranten Carl Bennet AB. Carl Bennet AB har också åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Nyemissionen är således i sin helhet garanterad av Carl Bennet AB.

Teckningskursen i nyemissionen ska vara 80 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 30 september 2016. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 3 – 17 oktober 2016. Sista dag för handel i Elanders-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 28 september 2016.

Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 88 394 370 kronor. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Elanders pressmeddelande den 1 september 2016.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA
9.30 Inregistrering öppnas
10.00 Extra bolagsstämman startar

Vänligen notera att det är begränsat med parkeringsmöjligheter i området.

Mölnlycke den 31 augusti 2016

Styrelsen
Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions