Risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders delar in risker i verksamhetsrisker (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader samt avtal och tvister), finansiella risker (valuta-, ränte-, finansierings/likviditets- och kreditrisk) samt omvärldsrisker (covid-19-pandemin, konjunkturkänslighet och kriget i Ukraina).

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

Kundkoncentration


Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens större kunder är huvudsakligen industriföretag och avtalen med dessa kunder löper normalt på två till tre år. De tio största kunderna svarade under 2021 för 53 (55) procent av omsättningen. Elanders har två kunder vars omsättning överstiger tio procent av koncernens totala omsättning. Under 2021 uppgick försäljningen till koncernens största kund till 14 (14) procent och den näst största kunden uppgick till 12 (13) procent av den totala omsättningen. Försäljningen till dessa kunder sker till flera av deras divisioner, i flera världsdelar och baseras på ett flertal fristående avtal.

Det här gör Elanders
Elanders har som strategi att till de större kunderna inte endast vara en leverantör utan en strategisk partner vilket leder till ökade förutsättningar för långvariga affärsrelationer. Flertalet av koncernens allra största kunder har Elanders haft och har fleråriga samarbeten med.


 

Driftsrisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders är beroende av IT-system för produktion, logistik och försäljning. Avbrott eller cyberattacker mot systemen kan innebära störningar och få en negativ påverkan på koncernens anseende, lönsamhet och finansiella ställning. I övrigt är risken för att koncernen ska drabbas av betydande driftstopp relativt liten. Det finns inga väsentliga interna beroenden mellan enheterna inom respektive affärsområde samt mellan affärsområdena. Endast i ett fåtal fall finns det inte alternativa leverantörer av väsentliga insatsvaror.

Det här gör Elanders
Koncernen arbetar med att identifiera och förebygga eventuella risker som kan leda till driftstörningar. Arbetet innefattar löpande besiktningar av produktionsanläggningarna där identifierade förbättringsområden ligger till grund för åtgärdsprogram. Koncernen har även avbrottsförsäkring som täcker bortfall av täckningsbidrag i samband med driftsavbrott i upp till tolv månader. Elanders arbetar även kontinuerligt för att säkerställa processer för uppföljning och kontroll avseende IT-säkerhet för att kunna möta ökade hot mot cybersäkerheten. Elanders har även tagit fram en utbildning för att öka anställdas medvetenhet inom IT-säkerhet.


 

Risker i rörelsekostnader


Risker och osäkerhetsfaktorer
Den huvudsakliga delen av rörelsekostnaderna utgörs av kostnader för handelsvaror och övrigt produktionsmaterial 2 529 (2 737) Mkr, personalkostnader 2 789 (2 600) Mkr samt fraktkostnader 2 870 (2 437) Mkr, vilka under 2021 totalt stod för 73 (74) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Det här gör Elanders
Koncernen ser ingen direkt risk i att någon av dessa kostnader inom en nära framtid kommer att öka i en sådan omfattning att det skulle kunna få en väsentlig effekt på koncernens resultat. Elanders har även möjlighet att inom vissa avtal föra vidare ökade kostnader till kunderna.


 

Avtal och tvister


Risker och osäkerhetsfaktorer
I en affärsverksamhet kan ibland tvister uppstå i samband med den ordinarie verksamheten.

Det här gör Elanders
Elanders har ingen kännedom om någon tvist som kan komma att få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens försäkringsprogram innefattar en global ansvarsförsäkring, som omfattar allmänt ansvar, produktansvar, ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden, avbrottsskydd och begränsat skydd vid miljöskada. Elanders har även tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och ledande befattningshavare.

De finansiella riskerna med störst påverkan på Elanders resultat och finansiella ställning är valutarisk, ränterisk samt finansierings/likviditetsrisk.

Valutarisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens valutaexponering uppstår genom transaktioner i annan valuta än bolagens lokala valuta (transaktionsrisk) samt vid konvertering av nettoresultat och nettotillgångar från de utländska dotterbolagen (translationsrisk).

Det här gör Elanders
Faktiska fordringar och skulder samt kontrakterade inköps- och försäljningsorder säkras till viss del genom användande av valutaterminer. Exponeringen avseende nettotillgångar i utländska dotterbolag hänförs främst till EUR samt USD och säkring har delvis gjorts genom upptagande av lån i EUR och USD. Utöver denna säkring har ingen säkring gjorts avseende translationsrisken.


 

Ränterisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Exponering avseende förändringar i räntenivån är främst hänförliga till koncernens räntebärande skulder med rörlig ränta. De utestående skulderna är huvudsakligen i EUR och USD.

Det här gör Elanders
Koncernen eftersträvar en avvägning mellan kostnadseffektiv upplåning och riskexponering mot en negativ påverkan på resultatet vid en plötslig större ränteförändring. Med bakgrund av den låga räntenivån som förväntas av marknaden har ingen säkring gjorts avseende räntenivå. Elanders följer utvecklingen noga och kan komma att ingå avtal avseende räntesäkring.


 

Finansierings-/likviditetsrisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders är beroende av att erhålla finansiering via kreditgivare. Koncernens finansieringsbehov innefattar såväl den löpande verksamheten som beredskap för framtida eventuella investeringar. Tillgången på finansiering påverkas bland annat av faktorer som den generella tillgången på kapital och koncernens kreditvärdighet.

Det här gör Elanders
Koncernen har för närvarande ett treårigt kreditavtal med två svenska banker avseende rörelsefinansieringen som löper ut i januari 2022.


 

Kreditrisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är exponerad för förluster genom risken att en motpart inte kan fullgöra sina åtaganden. Kreditrisken kan delas in i finansiell kreditrisk samt kommersiell kreditrisk där den finansiella risken främst avser placering av överskottslikviditet och handel med valutaderivat och den kommersiella kreditrisken avser kundfordringar. Koncernens kommersiella kreditrisk är fördelad på ett stort antal kunder, men det finns samtidigt en koncentration på ett fåtal kunder som står för en stor andel av de totala kundfordringarna.

Det här gör Elanders
Den finansiella kreditrisken begränsas och kontrolleras genom att transaktioner endast får ske med finansiella institutioner som är godkända av moderbolagets ekonomi- och finansfunktion. Den kommersiella kreditrisken hanteras primärt av respektive dotterbolag genom externa kreditupplysningar, löpande kommunikation med kunderna, bevakning av betalningsförmåga samt uppföljning av deras finansiella rapporter.

De faktorer i omvärlden som har och kan komma att ha störst påverkan på Elanders verksamhet är den pågående pandemin, världskonjunkturen samt det pågående kriget i Ukraina. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

Covid-19-pandemin


Risker och osäkerhetsfaktorer
Covid-19-pandemin har resulterat i många avlidna och smittade. Den har också medfört omfattande störningar i många länder, däribland många av Elanders viktigaste marknader. Det finns en risk att pandemin kan fortsätta att påverka den ekonomiska aktiviteten och osäkerheten kring den är stor. Det finns därför en risk att koncernens verksamhet påverkas negativt de kommande kvartalen, då efterfrågan av koncernens tjänster och produkter kan komma att minska. Det är okänt hur länge pandemin kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas. Det går inte heller att förutse hur länge de krisåtgärder och smittskyddsrestriktioner som införts i olika länder kommer att fortsätta eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma att beslutas.

Det här gör Elanders
Elanders första prioritet är att i så stor utsträckning som möjligt skydda de anställda och sin omgivning mot smittspridning. Åtgärder har vidtagits för att skydda de anställda och respektive myndighets riktlinjer och rekommendationer efterföljs. För att dämpa eventuella effekter från minskad efterfrågan från kunderna förs en nära dialog och ett nära samarbete med kunder samt andra partners. Bolaget har till viss del möjlighet att anpassa verksamheten utifrån en förändrad efterfrågan genom permitteringar, minskad andel timanställda och genom att vidta justeringar på kostnadssidan.


 

Konjunkturkänslighet


Risker och osäkerhetsfaktorer
Den mest påtagliga konjunkturkänsligheten återfinns i de delar av koncernens verksamheter som levererar till kunder inom tillverkningsindustrin, i synnerhet inom fordonsindustrin och konsumentelektronikbranschen. Försäljningen till kunder inom livsmedel, kosmetik, läkemedel och offentlig sektor samt försäljning direkt till privatpersoner är däremot inte konjunkturkänslig i samma utsträckning.

Det här gör Elanders
För att balansera konjunktursvängningarna arbetar koncernen aktivt med att både öka försäljningen till kunder inom mindre konjunkturkänsliga branscher, bredda kundbasen generellt samt öka den geografiska spridningen. Satsningarna inom supply chain medför i de flesta fall inga större investeringar i anläggningstillgångar och hyresavtal tecknas för att matcha längden på kundavtal. En stor del av de löpande kostnaderna i nya projekt är rörliga och kan anpassas vid eventuella volymförändringar.


 

Kriget i Ukraina


Risker och osäkerhetsfaktorer
Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Kriget har än så länge inte haft någon väsentlig negativ påverkan på Elanders verksamhet. En del av koncernens kunder har dock underleverantörer i Ukraina och Ryssland. Dessa kunder har därför börjat få vissa problem med sin försörjningskedja.

Det råder fortsatt en väldigt stor osäkerhet kring hur länge konflikten kommer att pågå samt omfattningen av den. Det är därför svårt att förutse den exakta påverkan. Utökade sanktioner samt en ökad omfattning på konflikten skulle kunna få en väsentlig påverkan på koncernens verksamhet.

Det här gör Elanders
Elanders följer händelseförloppet noggrant och arbetar med diverse åtgärdsplaner för de olika tänkbara scenarion som kan uppstå. Koncernen har idag ingen verksamhet i Ukraina och endast ett försäljningskontor i Ryssland.

Olika delar inom koncernen hjälper med humanitärt stöd på plats i Europa, både för de anställda som berörs och den flyktingvåg som väntas.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions