Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders verkar i många olika kundsegment och geografiska områden. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i någon av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens lösningar och tjänster.

Elanders delar in risker i verksamhetsrisker (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader avtal och tvister samt medarbetare), finansiella risker (valuta-, ränte-, likviditets- och kreditrisker) samt omvärldsrisker (konjunkturkänslighet, krig och konflikter, pandemier samt ökade krav i en föränderlig omvärld).

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

Kundkoncentration


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens större kunder är huvudsakligen industriföretag och avtalen med dessa kunder löper normalt på två till tre år. De tio största kunderna svarade under 2023 för 45 (46) procent av den totala omsättningen. Elanders har en kund vars omsättning överstiger tio procent av koncernens totala omsättning. Under 2023 uppgick försäljningen till koncernens största kund till 17 (14) procent och den näst största kunden uppgick till 9 (12) procent av den totala omsättningen. Försäljningen till dessa kunder sker till flera av deras divisioner, i flera världsdelar och baseras på ett flertal fristående avtal.

Det här gör Elanders
Elanders har som strategi att till de större kunderna inte endast vara en leverantör utan en strategisk partner vilket leder till ökade förutsättningar för långvariga affärsrelationer. Flertalet av koncernens allra största kunder har Elanders haft och har fleråriga samarbeten med.


 

Driftsrisk


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders är beroende av IT-system för produktion, logistik och försäljning. Avbrott eller cyberattacker mot systemen kan innebära störningar och få en negativ påverkan på koncernens anseende, lönsamhet och finansiella ställning. I övrigt är risken för att koncernen ska drabbas av betydande driftstopp relativt liten. Det finns inga väsentliga interna beroenden varken mellan enheterna inom respektive affärsområde eller mellan affärsområdena. Endast i ett fåtal fall finns det inte alternativa leverantörer av väsentliga insatsvaror.

Det här gör Elanders
Koncernen arbetar med att identifiera och förebygga eventuella risker som kan leda till driftstörningar. Arbetet innefattar löpande besiktningar av produktionsanläggningarna där identifierade förbättringsområden bemöts med åtgärdsprogram. Koncernen har avbrottsförsäkring som täcker bortfall av täckningsbidrag i samband med driftsavbrott i upp till tolv månader. Elanders arbetar även kontinuerligt för att säkerställa processer för uppföljning och kontroll avseende IT-säkerhet för att kunna bemöta ökade hot mot cybersäkerheten. Under 2023 har Elanders även utökat antal utbildningar inom IT-säkerhet för att ytterligare höja anställdas medvetenhet.


 

Risker i rörelsekostnader


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den huvudsakliga delen av rörelsekostnaderna utgörs av kostnader för handelsvaror och övrigt produktionsmaterial 2 688 (3 342) Mkr, personalkostnader 3 993 (3 583) Mkr samt fraktkostnader 2 443 (3 522) Mkr. Dessa utgjorde under 2023 totalt 69 (73) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Det här gör Elanders
Elanders ser ingen direkt risk för att dessa kostnader inom en nära framtid kommer att öka i en sådan omfattning att det skulle kunna få en väsentlig effekt på koncernens resultat. Elanders har även möjlighet att inom vissa avtal föra vidare ökade kostnader till kunden.


 

Avtal och tvister


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I en affärsverksamhet kan ibland tvister uppstå i samband med den ordinarie verksamheten.

Det här gör Elanders
Elanders har ingen kännedom om någon tvist som kan komma att få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens försäkringsprogram innefattar en global ansvarsförsäkring som omfattar allmänt ansvar, produktansvar, ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden, avbrottsskydd och begränsat skydd vid miljöskada. Elanders har även tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och ledande befattningshavare.


 

Medarbetare


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders behöver tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård, och det ställs höga krav på företagens förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens samt säkerställa tillgång på bra ledare för att kunna uppnå koncernens operationella och strategiska mål. För att leva upp till dagens förväntningar från anställda krävs ett stort fokus på områden som ledarskap, möjligheter till inflytande, arbetsmiljö, hållbarhet, mänskliga rättigheter och företagskultur

Det här gör Elanders
Elanders arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Koncernen strävar efter att erbjuda en modern, stimulerande och trygg arbetsmiljö. Det görs genom gott ledarskap präglat av transparens och respekt för varandra. Elanders eftersträvar också att vara i framkant vad gäller ansvar för frågor som rör miljö och social hållbarhet, som en viktig faktor för att attrahera den nya generationen medarbetare.

För information rörande finansiella risker, se not 24 till koncernens finansiella rapporter, sid 86-88, i Elanders års-och hållbarhetsredovisning 2023.

De faktorer i omvärlden som har och kan komma att ha störst påverkan på Elanders verksamhet är världskonjunkturen, krig och konflikter, pandemier samt de ökade kraven i en föränderlig omvärld. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

Konjunkturkänslighet


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den mest påtagliga konjunkturkänsligheten återfinns i de delar av koncernens verksamheter som levererar till kunder inom tillverkningsindustrin, i synnerhet inom fordonsindustrin och konsumentelektronikbranschen. Försäljningen till kunder inom livsmedel, kosmetik, medicinteknik, läkemedel och offentlig sektor samt försäljning direkt till privatpersoner är däremot inte konjunkturkänslig i samma utsträckning.

Det här gör Elanders
För att balansera konjunktursvängningarna arbetar koncernen aktivt med att både öka försäljningen till kunder inom mindre konjunkturkänsliga branscher, bredda kundbasen generellt samt öka den geografiska spridningen. Satsningarna inom supply chain management medför sällan större investeringar i anläggningstillgångar och hyresavtal tecknas för att matcha längden på kundavtal. En stor del av de löpande kostnaderna i nya projekt är rörliga och kan anpassas vid eventuella volymförändringar.


 

Krig och konflikter


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Krig, konflikter och andra politiska oroligheter kan ha en förödande effekt på vår omvärld. När det inträffar i områden koncernen eller våra kunder och underleverantörer är verksamma i får det även en direkt påverkan på Elanders verksamhet. Koncernen har påverkats på många sätt sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Vissa av koncernens kunder har underleverantörer i Ukraina eller Ryssland. Dessa kunder har därför fått problem med sin försörjningskedja. Samtidigt har inflationen höjts och energipriser ökat.

Det pågår flertalet andra konflikter och det råder stor osäkerhet i vår omvärld. Det är svårt att förutse den exakta påverkan framöver. Ökad omfattning på befintliga eller nya konflikter skulle kunna få en väsentlig påverkan på koncernens verksamhet.

Det här gör Elanders
Den politiska oroligheten i allmänhet påverkar koncernen även långsiktigt i hur och var Elanders väljer att bedriva verksamhet. Koncernen har idag ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina.

Elanders följer situationen i omvärlden och arbetar med åtgärder för tänkbara scenarion som kan uppstå.

Olika delar inom koncernen hjälper med humanitärt stöd på plats i Europa, både för de anställda som berörs och den flyktingvåg som väntas kunna fortsätta.


 

Pandemier


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Globala utbrott av pandemier såsom covid-19 pandemin vi nyligen fått erfara kan medföra omfattande störningar lokalt såväl som globalt. Skulle covid-19 ta fart på nytt eller en ny pandemi starta finns en risk att koncernens verksamhet påverkas negativt då efterfrågan av koncernens produkter och tjänster kan komma att minska. Eventuella smittskyddsrestriktioner och andra krisåtgärder som införs i olika länder kan komma att påverka koncernens verksamhet i stor utsträckning.

Det här gör Elanders
Vid eventuell pandemi är Elanders första prioritet att i största möjliga mån skydda de anställda och sin omgivning mot smittspridning. Detta genom att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nationella myndigheters riktlinjer och rekommendationer efterföljs. För att dämpa eventuella effekter från minskad kundefterfrågan är en nära dialog och ett nära samarbete med kunder samt andra partners av högsta betydelse. Bolaget har till viss del möjlighet att anpassa verksamheten utifrån en förändrad efterfrågan genom eventuella permitteringar, minskad andel timanställda och genom att vidta justeringar på kostnadssidan.


 

Ökade krav i en föränderlig omvärld


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Klimatförändringar för med sig en rad risker. Allmänheten förväntar sig en acceleration av klimatomställningen samt anpassningar för att minimera negativa effekter. Behovet av drastiskt minskade utsläpp och transparens av företags negativa påverkan på miljön driver fram nya regelverk i regioner där Elanders verkar. Nya typer av logistiklösningar kan komma att efterfrågas i högre grad från kunder. Ökade krav på att snabbt ställa om till nya teknologier skapar stora investeringsbehov och behov av finansiella resurser för att genomföra skiften och fasa ut gammal teknologi.

Det här gör Elanders
Elanders är del av utvecklingen och för en kontinuerlig dialog med sina kunder och andra intressentgrupper. Möjligheter att helt övergå till fossilfri energi och införliva nya tekniklösningar utvärderas löpande.

Genererade positiva kassaflöden framöver skapar förutsättningar för investering i ny teknik. Om ytterligare finansiering skulle krävas får diskussion tas med aktieägare eller andra externa finansiärer.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

23-reports-icon

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

23-calendar-icon-2

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions