Risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders delar in risker i verksamhetsrisker (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader samt avtal och tvister), finansiella risker (valuta-, ränte-, finansierings/likviditets- och kreditrisk) samt omvärldsrisker (konjunkturkänslighet och tjänsternas/produkternas framtid).

För ytterligare information än beskrivningen nedan samt känslighetsanalys så hänvisas till sidorna 42-43 i årsredovisningen 2018.

Senast uppdaterad 2019-03-27

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

De finansiella riskerna med störst påverkan på Elanders resultat och finansiella ställning är valutarisk, ränterisk och finansierings/likviditetsrisk.

De faktorer i omvärlden som har störst påverkan på Elanders verksamhet är världskonjunkturen samt framtidsutsikterna för koncernens tjänster och produkter. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions