Risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders delar in risker i omvärldsrisker (konjunkturkänslighet och tjänsternas/produkternas framtid), finansiella risker (valuta-, ränte-, finansierings/likviditets- och kreditrisk) samt verksamhetsrisker (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader samt avtal och tvister).

För ytterligare information än beskrivningen nedan samt känslighetsanalys så hänvisas till sidorna 40-41 i årsredovisningen 2017.

Senast uppdaterad 2018-03-23

De faktorer i omvärlden som har störst påverkan på Elanders verksamhet är världskonjunkturen samt framtidsutsikterna för koncernens tjänster och produkter. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

De finansiella riskerna med störst påverkan på Elanders resultat och finansiella ställning är valutarisk, ränterisk och finansierings/likviditetsrisk.

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions