Risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders delar in risker i verksamhetsrisker (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader avtal och tvister samt medarbetare), finansiella risker (valuta-, ränte-, likviditets- och kreditrisker) samt omvärldsrisker (pandemier, konjunkturkänslighet, krig och konflikter samt ökade krav i en föränderlig omvärld).

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

Kundkoncentration


Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens större kunder är huvudsakligen industriföretag och avtalen med dessa kunder löper normalt på två till tre år. De tio största kunderna svarade under 2022 för 46 (53) procent av omsättningen. Elanders har två kunder vars omsättning överstiger tio procent av koncernens totala omsättning. Under 2022 uppgick försäljningen till koncernens största kund till 14 (14) procent och den näst största kunden uppgick till 12 (12) procent av den totala omsättningen. Försäljningen till dessa kunder sker till flera av deras divisioner, i flera världsdelar och baseras på ett flertal fristående avtal.

Det här gör Elanders
Elanders har som strategi att till de större kunderna inte endast vara en leverantör utan en strategisk partner vilket leder till ökade förutsättningar för långvariga affärsrelationer. Flertalet av koncernens allra största kunder har Elanders haft och har fleråriga samarbeten med.


 

Driftsrisk


Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders är beroende av IT-system för produktion, logistik och försäljning. Avbrott eller cyberattacker mot systemen kan innebära störningar och få en negativ påverkan på koncernens anseende, lönsamhet och finansiella ställning. I övrigt är risken för att koncernen ska drabbas av betydande driftstopp relativt liten. Det finns inga väsentliga interna beroenden mellan enheterna inom respektive affärsområde samt mellan affärsområdena. Endast i ett fåtal fall finns det inte alternativa leverantörer av väsentliga insatsvaror.

Det här gör Elanders
Koncernen arbetar med att identifiera och förebygga eventuella risker som kan leda till driftstörningar. Arbetet innefattar löpande besiktningar av produktionsanläggningarna där identifierade förbättringsområden ligger till grund för åtgärdsprogram. Koncernen har även avbrottsförsäkring som täcker bortfall av täckningsbidrag i samband med driftsavbrott i upp till tolv månader. Elanders arbetar även kontinuerligt för att säkerställa processer för uppföljning och kontroll avseende IT-säkerhet för att kunna möta ökade hot mot cybersäkerheten. Elanders har även tagit fram en utbildning för att öka anställdas medvetenhet inom IT-säkerhet.


 

Risker i rörelsekostnader


Risker och osäkerhetsfaktorer
Den huvudsakliga delen av rörelsekostnaderna utgörs av kostnader för handelsvaror och övrigt produktionsmaterial 3 342 (2 529) Mkr, personalkostnader 3 583 (2 789) Mkr samt fraktkostnader 3 522 (2 870) Mkr, vilka under 2022 totalt stod för 73 (73) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Det här gör Elanders
Koncernen ser ingen direkt risk i att någon av dessa kostnader inom en nära framtid kommer att öka i en sådan omfattning att det skulle kunna få en väsentlig effekt på koncernens resultat. Elanders har även möjlighet att inom vissa avtal föra vidare ökade kostnader till kunderna.


 

Avtal och tvister


Risker och osäkerhetsfaktorer
I en affärsverksamhet kan ibland tvister uppstå i samband med den ordinarie verksamheten.

Det här gör Elanders
Elanders har ingen kännedom om någon tvist som kan komma att få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens försäkringsprogram innefattar en global ansvarsförsäkring, som omfattar allmänt ansvar, produktansvar, ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden, avbrottsskydd och begränsat skydd vid miljöskada. Elanders har även tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och ledande befattningshavare.


 

Medarbetare


Risker och osäkerhetsfaktorer
Elanders behöver tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hård, och det ställs höga krav på företagens förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta förmågor samt säkerställa tillgång på bra ledare för att kunna uppnå koncernens operationella och strategiska mål. För att uppnå förväntningar från anställda idag krävs ett stort fokus på områden som ledarskap, påverkansmöjligheter, arbetsmiljö, hållbarhet, mänskliga rättigheter, koncernens kultur och värderingar med mera.

Det här gör Elanders
För att attrahera rätt arbetskraft arbetar Elanders med att vara en attraktiv arbetsgivare och att prioritera våra anställdas välmående. Koncernen strävar efter att erbjuda en modern, inspirerande och trygg arbetsmiljö vilket görs genom att fokusera på gott ledarskap, transparens och respekt för varandra. Elanders eftersträvar också att vara i framkant vad gäller olika hållbarhetsfrågor, vilket är viktigt både strategiskt och för att attrahera den nya generationen av anställda.

För information rörande finansiella risker, se not 24 till koncernens finansiella rapporter, sid 84-85, i Elanders års-och hållbarhetsredovisning 2022.

De faktorer i omvärlden som har och kan komma att ha störst påverkan på Elanders verksamhet är den pågående pandemin, världskonjunkturen samt kriget i Ukraina. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

Pandemier


Risker och osäkerhetsfaktorer
Globala utbrott av pandemier, såsom den pågående covid-19 pandemin, kan medföra omfattande störningar i många länder, däribland många av Elanders viktigaste marknader. Det finns en risk att covid-19 pandemin kan fortsätta att påverka den ekonomiska aktiviteten och osäkerheten kring den är stor. Skulle den fortlöpa eller förvärras finns en risk att koncernens verksamhet påverkas negativt då efterfrågan av koncernens tjänster och produkter kan komma att minska. Det är okänt hur länge pandemin kommer att pågå och hur den kommer att utvecklas. Det går inte heller att förutse hur länge de krisåtgärder och smittskyddsrestriktioner som införts i olika länder kommer att fortsätta eller vilka ytterligare åtgärder som kan komma att beslutas.

Det här gör Elanders
Elanders första prioritet är att i så stor utsträckning som möjligt skydda de anställda och sin omgivning mot smittspridning. Åtgärder har vidtagits för att skydda de anställda och respektive myndighets riktlinjer och rekommendationer efterföljs. För att dämpa eventuella effekter från minskad efterfrågan från kunderna förs en nära dialog och ett nära samarbete med kunder samt andra partners. Bolaget har till viss del möjlighet att anpassa verksamheten utifrån en förändrad efterfrågan genom permitteringar, minskad andel timanställda och genom att vidta justeringar på kostnadssidan.


 

Konjunkturkänslighet


Risker och osäkerhetsfaktorer
Den mest påtagliga konjunkturkänsligheten återfinns i de delar av koncernens verksamheter som levererar till kunder inom tillverkningsindustrin, i synnerhet inom fordonsindustrin och konsumentelektronikbranschen. Försäljningen till kunder inom livsmedel, kosmetik, läkemedel och offentlig sektor samt försäljning direkt till privatpersoner är däremot inte konjunkturkänslig i samma utsträckning.

Det här gör Elanders
För att balansera konjunktursvängningarna arbetar koncernen aktivt med att både öka försäljningen till kunder inom mindre konjunkturkänsliga branscher, bredda kundbasen generellt samt öka den geografiska spridningen. Satsningarna inom supply chain management medför i de flesta fall inga större investeringar i anläggningstillgångar och hyresavtal tecknas för att matcha längden på kundavtal. En stor del av de löpande kostnaderna i nya projekt är rörliga och kan anpassas vid eventuella volymförändringar.


 

Krig och konflikter


Risker och osäkerhetsfaktorer
Krig, konflikter och andra politiska oroligheter kan ha en förödande effekt på vår omvärld. När det inträffar i områden koncernen är verksamma i får det även en direkt påverkan på Elanders verksamhet och de länder koncernen är verksam i. Koncernen har påverkats på många sätt sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Vissa av koncernens kunder har underleverantörer i Ukraina eller Ryssland. Dessa kunder har därför fått problem med sin försörjningskedja.

Samtidigt har inflationen ökat kraftigt och det har blivit en energikris.
Det råder fortsatt en väldigt stor osäkerhet kring hur länge kriget kommer att pågå samt omfattningen av det. Det är därför svårt att förutse den exakta påverkan det kommande året. Utökade sanktioner samt en ökad omfattning på kriget skulle kunna få en väsentlig påverkan på koncernens verksamhet.

Det här gör Elanders
Elanders följer händelseförloppet noggrant och arbetar med diverse åtgärdsplaner för de olika tänkbara scenarion som kan uppstå.

Den politiska oroligheten i allmänhet påverkar oss även långsiktigt i hur och var Elanders väljer att bedriva verksamhet. Koncernen har idag ingen verksamhet i Ukraina och hade tidigare endast ett försäljningskontor i Ryssland, som koncernen efter krigets start valde att lägga ned.

Olika delar inom koncernen hjälper med humanitärt stöd på plats i Europa, både för de anställda som berörs och den flyktingvåg som väntas kunna fortsätta.


 

Ökade krav i en föränderlig omvärld


Risker och osäkerhetsfaktorer
Behovet av drastiskt minskade utsläpp och transparens av företags negativa påverkan på miljön driver fram nya regelverk i regioner där Elanders verkar. Nya typer av logistiklösningar kan komma att efterfrågas i högre grad från kunder. Ökade krav på att snabbt ställa om till nya teknologier skapar stora investeringsbehov och krav på finansiella resurser för att genomföra skiften och fasa ut gammal teknologi.

Det här gör Elanders
Elanders följer utvecklingen noggrant och för en kontinuerlig dialog med sina kunder och andra intressentgrupper. Ny teknologi utvärderas löpande.

Genererade positiva kassaflöden framöver skapar förutsättningar för investering i ny teknik. Om ytterligare finansiering skulle krävas får diskussion tas med aktieägare eller andra externa finansiärer.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

23-reports-icon

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

23-calendar-icon-2

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions