Risker och osäkerhetsfaktorer

Elanders indelar risker i omvärldsrisk (konjunkturkänslighet och tjänsternas/produkternas framtid), finansiell risk (valuta-, ränte-, finansierings- och kreditrisk) samt verksamhetsrisk (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rörelsekostnader samt avtal och tvister).

För ytterligare information än beskrivningen nedan samt känslighetsanalys så hänvisas till sidorna 49-50 i årsredovisningen 2016.

Senast uppdaterad 2017-03-24

De faktorer i omvärlden som har störst påverkan på Elanders verksamhet är världskonjunkturen samt framtidsutsikterna för koncernens tjänster och produkter. Då dessa faktorer ligger utanför koncernens kontroll pågår ett ständigt arbete för att anpassa verksamheten för att möta nya förutsättningar.

De finansiella riskerna med störst påverkan på Elanders resultat och finansiella ställning är valutarisk, ränterisk och finansieringsrisk.

Risker i verksamheten är något som Elanders möter dagligen och som normalt ligger inom koncernens kontroll. Koncernledningens nära arbete med verksamhetens alla delar är en viktig faktor som kontrollerar dessa risker.

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter som pdf.

Rapporter

Här hittar du årsredovisningar, delårsrapporter och andra finansiella rapporter som pdf. Här kan du också beställa tryckta rapporter.

Läs mer

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders. Önskar du ytterligare information kan du ladda ner eller beställa årsredovisningar och delårsrapporter under Rapporter.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions