Delårsrapport januari – juni 2017

2017-07-13 08:04:10

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-13

Första halvåret

 • Omsättningen ökade med 112 procent till 4 403 (2 077) Mkr.
 • EBITA ökade till 214 (134) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 60 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 182 (122) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 143 (111) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 107 (80) Mkr motsvarande 3,02 (2,85) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -113 (68) Mkr, varav -262 (0) Mkr utgjordes av ökat rörelsekapital i form av kundfordringar, på grund av lösen av en factoringskuld under första kvartalet. Rensat för denna engångseffekt och köpeskillingar för förvärv var det operativa kassaflödet 149 (101) Mkr.
 • Resultat- och omsättningsökningarna är huvudsakligen hänförliga till förvärvet av LGI, som konsolideras in i Elanderskoncernen sedan slutet av juli 2016.

Andra kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 2 264 (1 079) Mkr, vilket var en ökning med 110 procent.
 • EBITA ökade till 108 (72) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 50 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 93 (66) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 73 (61) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 54 (45) Mkr motsvarande 1,52 (1,59) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 47 (64) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Box 137, 435 23 Mölnlycke
Tel. 031 – 750 00 00

Elanders AB (publ)

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions