Elanders ansöker om omprövning av moms

2010-12-22 08:32:20

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-22

I februari i år kom EU-domstolens utslag rörande det så kallade Graphic Procédé-målet och i juli 2010 utfärdade Skatteverket ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har särskild betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (dvs. trycksaker) och tjänster. I Sverige har gränsningsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den så kallade bokmomsen, dvs. en mervärdesskattesats om sex procent.

I ett pressmeddelande den 16 december 2010 meddelade Elanders att bolaget utreder huruvida ovanstående dom och ställningstagande skulle kunna ha någon effekt för Elanders. Denna utredning är nu färdigställd vad gäller år 2004 och slutsatsen är att Elanders nu kommer att ansöka om omprövning av moms för år 2004 i syfte att erhålla återbetalning om 73,9 miljoner kronor före skatt. Skälet är att en del av Elanders momspliktiga omsättning under denna period har avsett varor, inte tjänster, enligt den gränsdragning som nu bedöms vara den korrekta.

Ovanstående belopp utgör Elanders yrkande, vilket Skatteverket har att ta ställning till. Skatteverket har ännu inte lämnat någon närmare vägledning om hur respektive trycksak ska klassificeras skatte-mässigt. Elanders avvaktar Skatteverkets utslag, varför det idag inte är säkert vilken resultatpåverkan detta kan få för Elanders. Bedömningen är att detta inte kommer att vara resultatpåverkande under innevarande år.

Elanders har för avsikt att under nästkommande år även ansöka om omprövning av beskattningsåren 2005-2007.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2010, klockan 08.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions