Bokslutskommuniké 2010

2011-01-28 11:11:54

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-01-28

Januari-december

 • Omsättningen sjönk med 2,9 % och uppgick till 1 705,9 Mkr (1 756,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -76,2 Mkr (-60,1 Mkr), varav poster av engångskaraktär utgjorde -58,6 Mkr (-35,2 Mkr). Kostnader för strukturåtgärder har belastat rörelseresultatet med -75,2 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till -105,2 Mkr (-96,1 Mkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -83,7 Mkr (-74,4 Mkr) eller -6,79 kronor per aktie (-7,57 kronor per aktie).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -90,4 Mkr (42,1 Mkr), varav företagsförvärv utgjorde -26,8 Mkr (0,0 Mkr).
 • Under juli månad förvärvade Elanders verksamheten i förpackningstryckeriet Printpack i Tyskland med en årlig omsättning om ca 100 Mkr.
 • En företrädesemission genomfördes under september månad och inbringade 208,1 Mkr efter emissionskostnader.
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för 2010 (0 kr).
 • För 2011 förutses ett positivt resultat före skatt.
 • I januari 2011 slöt Elanders avtal med det svenska tryckeriet Fälth & Hässler om att överta delar av deras verksamhet. Fälth & Hässler omsätter idag ca 100 Mkr på årsbasis. Övertagen verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under andra halvåret 2011. Köpeskillingen för verksamheten beräknas maximalt uppgå till 4 Mkr.

Det fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 8,0 % och uppgick till 490,9 Mkr (454,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (-28,4 Mkr), varav engångsposter utgjorde -18,9 Mkr (-19,1 Mkr).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,1 Mkr (-39,6 Mkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -1,3 Mkr (-37,2 Mkr) eller -0,07 kronor per aktie (-3,79 kronor per aktie).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -4,9 Mkr (8,1 Mkr).

Elanders AB (publ)

Delårsrapporter

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions