Delårsrapport januari – september 2023

2023-10-17 13:01:54

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-10-17

Januari – september 2023

 • Omsättningen uppgick till 10 292 (10 875) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om åtta procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Minskningen var till stor del hänförlig till koncernens Air & Sea-verksamhet och berodde på en normalisering av fraktpriserna.
 • Justerad EBITA ökade till 638 (635) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,2 (5,8) procent.
 • I periodens redovisade resultat ingick engångsposter om -81 (32) Mkr. Merparten av dessa var hänförliga till de felaktigheter som uppmärksammades i ett av koncernens bolag i Nordamerika och som korrigerades i första kvartalet. Resterande del avsåg avsättning under andra kvartalet för ytterligare tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat. Föregående års engångsposter utgjordes huvudsakligen av en omvärdering av andelar i intresseföretag i samband med en fusion.
 • Justerat nettoresultat uppgick till 223 (315) Mkr, motsvarande 6,19 (8,52) kronor per aktie. Minskningen berodde huvudsakligen på ökade räntekostnader.
 • Redovisat nettoresultat uppgick till 156 (347) Mkr, motsvarande 4,32 (9,42) kronor per aktie.
 • Operativt kassaflöde ökade till 1 558 (715) Mkr.
 • Cash conversion ökade till 113 (54) procent.

Tredje kvartalet 2023

 • Omsättningen uppgick till 3 253 (3 979) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om elva procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Minskningen var till stor del hänförlig till koncernens Air & Sea-verksamhet och berodde på en normalisering av fraktpriserna.
 • Justerad EBITA uppgick till 211 (224) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,5 (5,6) procent.
 • I periodens resultat ingick engångsposter om 0 (-8) Mkr. Föregående års engångsposter var hänförliga till avsättning för ytterligare tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat.
 • Justerat nettoresultat uppgick till 66 (124) Mkr, motsvarande 1,83 (3,33) kronor per aktie. Minskningen berodde huvudsakligen på ökade räntekostnader.
 • Redovisat nettoresultat uppgick till 66 (115) Mkr, motsvarande 1,83 (3,10) kronor per aktie.
 • Operativt kassaflöde ökade till 510 (229) Mkr.
 • Cash conversion ökade till 106 (59) procent.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från aW5mb0BlbGFuZGVycy5jb20=.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 – 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 – 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 – 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl. 13.00 CET.

2023-10-17 Elanders Pressmeddelande Q3 2023.pdf

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions