Rapport från årsstämman 2015

2015-04-28 16:34:55

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-04-28

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2014
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2014 lämnas med 1.10 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 30 april 2015
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2015 bevilja styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 3 644 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2016 hållits utse:
  Carl Bennet (omval)
  Erik Gabrielson (omval)
  Göran Johnsson (omval)
  Linus Karlsson (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Anne Lenerius (omval)
  Magnus Nilsson (omval)
  Kerstin Paulsson (omval)
  Johan Stern (omval)
  Caroline Sundewall (nyval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt
 • godkänna det av styrelsen i kallelsen lämnade förslag till uppdatering av bolagsordningen.

 

I sitt anförande berättade koncernchefen Magnus Nilsson om Elanders globala erbjudande, utvecklingen inom de olika affärsområdena samt den positiva trenden för andelen globala kunder. Vidare redogjorde han för fokusområdena för koncernen framöver med den fortsatta konsolideringen av Europaverksamheten inom Print & Packaging Solutions och att korsförsäljningen mellan affärsområdena måste öka. Framtida förvärv kommer huvudsakligen att ske inom Supply Chain Solutions och e-Commerce Solutions verksamhetsområde. Inom det förstnämnda för att skapa ett starkt fotfäste i Europa och/eller Nordamerika och samtidigt bredda kundbasen med kunder som vill växa ut i världen, primärt Asien. Inom det sistnämnda för att komplettera den befintliga verksamheten med en aktör inom ett närliggande område och som primärt har samma kundgrupp. Detta för att möjliggöra tvärmarknadsföring och ett mer effektivt utnyttjande av kundbasen.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions